شرکت مهندسی ره بن رادیس ایرانیان

پیشگام در بومی سازی، طراحی و بکارگیری تکنولوژی های نوین در مدیریت بحران و ترافیک
شرکت مهندسی ره بن رادیس؛ نوآوری، دقت، تخصص

گروه مهندسی رادیس با دیدی دانش بنیان و با توجه به نیازهای کشور، با همکاری مجموعه های شاخص صنعتی اقدام به تولید اختراعات زیر نموده است: